Gebruiksvoorwaarden van de website Opticiens zero-concession

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 De dienst Opticiens zero-Concession (hierna ook dienst "OZC" genoemd) is een dienst die wordt aangeboden door de Groupe all, die bestaat uit de vennootschappen (i) Alliance Optique SA met een maatschappelijk kapitaal van 885.370 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Metropole onder nummer B.344.506.704 en (ii) SECAO SAS met een maatschappelijk kapitaal van 480.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Metropole onder nummer B 344 151 014).

De OZC-dienst wordt aangeboden op de website https://www.opticiens-oc.be/ (hierna te noemen de "Site").

Om gebruik te kunnen maken van de dienst van OZC, moeten de internetgebruikers die de Site raadplegen (hierna de "Gebruikers" genoemd), zonder beperking of voorbehoud, deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) aanvaarden, die de voorwaarden bepalen voor het gebruik van de Site door de Gebruikers. Aanvaarding wordt betuigd door verder te surfen op de Site.

1.2 Het doel van de Site is om:

 • gebruikers te informeren over visuele gezondheid en optische apparatuur
 • een online oogtest aan te bieden in vijf korte oefeningen, voorafgaand, indien nodig, aan een meer diepgaande test bij een opticien of een andere deskundige op het gebied van de visuele gezondheid.
 • om het voor Gebruikers gemakkelijker te maken een onafhankelijke opticien (hierna een Opticien zero-Concession te noemen) in een bepaald geografisch gebied te vinden.
 • om de kwalificatie van een "favoriete" Opticien Zéro-Concession voor te stellen om het contact te vergemakkelijken
 • aanbieden om een afspraak te maken met een Opticien zero-Concession

1.3 De onderhavige AV annuleren en vervangen de voorheen geldende voorwaarden. Groupe all behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment aan te passen, te wijzigen of te actualiseren. In ieder geval zijn de GTU's van toepassing die van kracht zijn op de dag waarop de Site wordt bezocht.

1.4 Het feit dat Groupe all een van deze voorwaarden op een bepaald moment niet toepast, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om deze op een later tijdstip wel toe te passen. De annulering van een clausule van deze algemene voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel.

 

2. INFORMATIE OVER DE OZC-SITE

Groupe spant zich in om op de Site duidelijke, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over de kenmerken van de OZC-dienst.

Groupe all biedt aan om Gebruikers door een winkelzoeker te leiden waarmee ze snel en gemakkelijk de nul-concessie Opticiens in hun buurt kunnen vinden, op basis van de postcode, stad of winkelmaam die ze hebben ingevoerd, om een nul-concessie Opticien te selecteren als hun "voorkeur" Opticien, om direct op de Site een afspraak te maken en/of om de geselecteerde nul-concessie Opticiens toe te staan contact met hen op te nemen.

De Site laat u niet toe om medische diagnoses te stellen, online diensten en/of producten te bestellen, of online te betalen.

 

3. NAVIGATIE OP DE SITE

Voor het verkennen van de Site en het raadplegen van de presentatie-pagina’s is het niet nodig dat de Gebruiker een account aanmaak.

Het aanmaken van een Verbonden gebruikersaccount impliceert het meedelen van de volgende persoonlijke informatie:

 • Aanspreking,
 • Voornaam,
 • Naam,
 • Regiocode,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum,
 • E-mail adres

De Gebruiker moet ook de AV aanvaarden en een wachtwoord aan zijn/haar account koppelen voor toekomstige logins.

De Gebruiker kan zijn/haar account op elk moment verwijderen door op de link "Verwijder mijn account" te klikken, waardoor alle gegevens gewist worden.

 

4. WERKING EN GEBRUIK VAN DE SITE

4.1 Vind een opticien zero-concession

De gebruiker kan een opticien zonder concessie zoeken door een postcode, een stad of een winkelnaam in te voeren.

Een lijst van maximaal twintig Opticiens Zero-Concession zal worden weergegeven met een aantal gegevens, die hieronder zijn vermeld:

 • Een visuele voorstelling ;
 • Winkelnaam;
 • De afstand tot het geolocatie-punt in het geval dat de gebruiker de geolocatie activeert;
 • De voorwaarden voor de ontvangst in de winkel (alleen op afspraak of met of zonder afspraak, open met een versterkt sanitair protocol, gesloten)
 • Het postadres van de winkel;
 • Actieknoppen: om de winkel te bellen, naar de winkel te gaan of een afspraak te maken;
 • De diensten die in de winkel worden aangeboden.

 

In het geval dat de Opticien Zero-Concession ook een Visuele Gezondheidsdeskundige is, kan de presentatietegel ook bevatten:

 • Het opschrift "Specialist in Visuele Gezondheid".

Op de pagina met zoekresultaten wordt de gebruiker geïnformeerd over de afstand tussen zijn of haar geolocatiepunt en de dichtstbijzijnde Opticien zero-concession, Expert in Visuele Gezondheid.

Als de gebruiker de geolocatie niet op het portaal heeft geactiveerd, wordt de getoonde afstand berekend vanaf het centrum van de ingegeven stad (of postcode).

4.2 Een “favoriete" Opticien Zéro-Concession kiezen

 • Als onderdeel van het zoeken naar Opticiens in de buurt met nul-concessie of vanuit het Online Gebruikersaccount, kan de Gebruiker een Opticien als "favoriet" aanwijzen door op de link "kies als favoriete Opticien" te klikken.
 • Deze keuze kan door de Gebruiker op elk moment gewijzigd worden door te klikken op de link "wijzig favoriete opticien".
 • Met de kwalificatie "Favoriete" Opticien kun je meer informatie krijgen over de gekozen Opticien Zéro-Concession en doorgestuurd worden naar hun partnerruimte.
 • De gebruiker zal ook de goede aanbiedingen van de "favoriete" Opticien Zéro-Concession kunnen zien.

 

4.3 Een afspraak maken

 • Als de Gebruiker een 'favoriete' Opticien zero-concession heeft gekozen, kan hij/zij rechtstreeks met die Opticien een afspraak maken en hem/haar per e-mail contacteren via het contactformulier.
 • Zo niet, dan worden ze doorverwezen naar de zoekpagina voor een plaatselijke Opticien zero-concession, voor ze een afspraak kunnen maken en contact kunnen opnemen met de Opticien.
 • Zodra de Opticien gekozen is, kiest de Gebruiker de reden voor de afspraak en wacht op bevestiging.
 • De gebruiker krijgt ook toegang tot zijn voorbije en toekomstige afspraken.
 • Als de gebruiker geen ingelogde account heeft, biedt de OZC dienst aan om een account aan te maken

4.4 Uw mening online testen

Het is een online oogtest die voor iedereen toegankelijk, eenvoudig, snel en gratis is. Met behulp van vijf korte oefeningen kunnen gebruikers in een paar minuten mogelijke tekenen van visusproblemen opsporen en vervolgens worden doorverwezen naar een opticien met nulconcessie voor een grondigere oogtest. Deze tests zijn geen medische controle en vervangen niet een controle bij uw opticien of een andere gezondheidswerker, maar geven gebruikers een eerste idee van hun gezichtsscherpte.

 

5. PRESENTATIEBLADEN SPECIFIEK VOOR OPTICIENS ZONDER CONCESSIE

De specifieke voorwaarden van de nul-concessie Opticiens worden gedefinieerd in hun presentatie-fiches opgesteld door de genoemde nul-concessie Opticiens en toegankelijk op de Site, inclusief, optioneel:

 • Indien van toepassing, foto's van de winkel;
 • Winkel naam;
 • Winkeltijden;
 • De kaart om de winkel te lokaliseren;
 • Onthaalmodaliteiten (alleen op afspraak of met of zonder afspraak, open met een versterkt sanitair protocol, gesloten) ;
 • Postadres;
 • Actieknoppen: om de winkel te bellen, naar de winkel te gaan of een afspraak te maken;
 • Een functie om de pagina te delen (facebook, twitter, ...) ;
 • In-store diensten;
 • De specialiteiten van de winkel (slechtziendheid, kinderziendheid, ...) ;
 • Diploma's en opleiding ;
 • De collecties die in de winkel worden aangeboden ;
 • De overtuigingen van de opticien (gepersonaliseerde tekst) ;
 • De hygiënische veiligheidsregels die in de winkel gelden;
 • De url van de website van de winkel;
 • De url van de facebookpagina van de winkel;
 • De url van de instagram pagina van de winkel.

 

Indien de Opticien Zero-Concessions ook een Visuele Gezondheidsdeskundige is, kan het op de Site toegankelijke presentatieblad ook volgende elementen bevatten:

 • Het Visual Health Experts logo;
 • Een presentatie van het Visual Health Experts label;

Deze informatie wordt verstrekt door de Opticien Zero-Concessions, onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid, waarbij elk van de genoemde Opticien Zero-Concessions als enige verantwoordelijk is voor de van derden te verkrijgen autorisaties, en in het bijzonder voor de intellectuele eigendomsrechten of beeldrechten van derden. Groupe all kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aldus verstrekte informatie of voor het gebruik ervan, in het bijzonder door de Gebruikers.

 

6. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

6.1 Verplichtingen van gebruikers

6.1.1 Het surfen op de Website door de Gebruiker vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Onder deze voorwaarden is de Gebruiker verplicht op de Website te surfen en de OZC-dienst te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan en met inachtneming van deze AV, zonder inbreuk te maken op de openbare orde, de goede zeden of de rechten van derden.

6.1.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor de computerbeveiliging van zijn apparatuur en in het bijzonder voor elk verlies van gegevens en elke inbreuk op de beveiliging ten gevolge van een virus of hacking.

6.1.3 Gebruikers zullen niet:

 • Toegang te verkrijgen tot de Site via andere middelen dan die welke door Groupe all ter beschikking worden gesteld, of pogingen daartoe.
 • Om de toegang tot de netwerken die toegang geven tot de Site te verstoren, vertragen of blokkeren.
 • gebruik te maken van datamining-systemen, robots of andere soortgelijke methoden voor het verzamelen en exploiteren van gegevens.
 • Om de kwetsbaarheid van de site of de toepassing, de host of het netwerk te monitoren, te scannen of te testen, of om veiligheids- of authentiseringsmaatregelen te doorbreken.
 • Pogingen om Groupe all, zijn host of zijn netwerk op enigerlei wijze te verstoren, met inbegrip van het downloaden van computervirussen, overbelasting, "DoS"- of "DDoS"-aanvallen, "spamming", "scrapping" of "harvesting".

6.2 Verplichtingen van Groupe all

6.2.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Groupe all bij de uitvoering van haar diensten gebonden aan een middelenverbintenis.

6.2.2 Groupe all behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Site aan te passen aan de technische ontwikkelingen. Groupe all behoudt alle vrijheid in de uitvoering van updates en blijft vrij om de functionaliteiten van haar software te ontwikkelen zonder voorafgaande informatie van de Gebruikers, voor zover dit niet leidt tot een verslechtering van de dienstverlening of verlies van gegevens of functionaliteiten.

6.2.3 Om de doeltreffendheid en de veiligheid van de site te vrijwaren, behoudt Groupe all zich het recht voor de toegang op te schorten. De opschorting zal worden opgeheven na verificatie van de conformiteit van de dienst. Groupe all kan de afwezigheid van wijziging, binnendringing, verandering of onbeschikbaarheid van de dienst door een derde (persoon, virus...) niet garanderen.

 

6.3 Aansprakelijkheid

6.3.1 Aangezien Groupe all een tussenpersoon is die Gebruikers in contact brengt met Opticiens met een nul-concessie, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de afspraken die eventueel op de Site worden gemaakt en voor de gevolgen van de relatie tussen hen na de verbinding. Groupe all kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte afspraken en de gevolgen van de relatie tussen Gebruikers en Nul-concessie Opticiens, noch voor enige informatie die op de Website verschijnt.

Alleen Opticiens Zero-Concessions zijn eventueel verantwoordelijk voor de in hun presentatiebladen verstrekte informatie en voor de producten en diensten die door hen aan de Gebruikers kunnen worden aangeboden.

In het bijzonder kan Groupe all niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of fouten in de beschrijving van de producten, behalve wanneer Groupe all een fout heeft begaan bij de uitvoering van de site.

 

6.3.2 Groupe all kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de schade voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de Site door de Gebruiker of uit een fout van de Gebruiker of van een derde, of uit een geval van overmacht.

6.3.3 Groupe all kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke of permanente schade aan de mobiele terminal of de computer van de Gebruiker, noch voor enig verlies of enige schade die wordt geleden als gevolg van de toegang tot of het surfen op de Site, tenzij Groupe all een fout heeft begaan bij de uitvoering van de Site.

6.3.4 De overdracht van gegevens via het Internet kan leiden tot het optreden van fouten en/of het feit dat de Site niet altijd beschikbaar is. Bijgevolg kan Groupe all niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid of onderbreking van de onlinedienst. Er wordt aan herinnerd dat de gebruiker in elk geval wordt aangeraden de toegang tot zijn informaticamiddelen te beveiligen met een wachtwoord, en een nuttige verzekering af te sluiten in geval van verlies of diefstal van dit laatste.

6.3.5 Wanneer Groupe all aansprakelijk wordt gesteld ten gevolge van een fout van haar kant, geldt de schadevergoeding enkel voor rechtstreekse, persoonlijke en bepaalde schade die de Gebruiker heeft geleden. In ieder geval wordt eraan herinnerd dat Groupe all elke verantwoordelijkheid afwijst op grond van het volgende

 • Schade die voortvloeit uit de niet-naleving door de Gebruikers van de regels en aanbevelingen van Groupe all, met name die welke in deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen
 • Storingen, geen toegang of slechte werking van de Site, met name als gevolg van ongeschikt materiaal, storingen bij de toegangsprovider van de Gebruiker en/of overbelasting van het Internet-netwerk en/of om enige andere reden die verband houdt met een geval van overmacht
 • Kwaadwillige handelingen van gebruikers
 • De relatie tussen de gebruiker en de Opticien Zero-Concessions

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van de site is eigendom van Groupe all of wordt door Groupe all gebruikt met toestemming van de houders van de rechten in kwestie. De gebruiker erkent de exclusieve rechten van Groupe all op zijn intellectuele eigendomsrechten, met name zijn merken en auteursrechten, en verbindt zich ertoe deze op geen enkele manier te gebruiken en, meer in het algemeen, geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Groupe all. Elke reproductie van de gehele site of een deel ervan, evenals het creëren van hyperlinks, is verboden, tenzij Groupe all hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Groupe all behoudt zich het recht voor om de verwijdering te vragen van elke link naar de Site die niet of niet meer toegelaten is en die haar schade zou berokkenen.

 

8. PERSOONSGEGEVENS

Bij het verzenden van verzoeken via de Website kan Groupe all - in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking - persoonsgegevens van de Gebruikers verzamelen en verwerken, om de verzoeken van de Gebruikers te verwerken. De voorwaarden waaronder Groupe all de persoonsgegevens van de Gebruikers verwerkt, worden gedetailleerd in het privacybeleid van Groupe all dat beschikbaar op [url] voor de Nederlandse versie en op [url] voor de Franse versie, die de Gebruikers wordt verzocht te raadplegen.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT - TAAL - BEVOEGDHEID

9.1 De onderhavige AGV zijn onderworpen aan het Franse recht. Gebruikers en Groupe stemmen ermee in alle geschillen die voortvloeien uit deze GBV te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Lille, Frankrijk. In de praktijk hebben de gebruikers de mogelijkheid om hun rechten als consument te doen gelden in Frankrijk of in het land van de Europese Unie waar zij woonachtig zijn. Gebruikers die consument zijn en in een land van de Europese Unie woonachtig zijn, kunnen eveneens de bescherming genieten van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn bij afwezigheid van deze clausule waarin het Franse recht wordt aangewezen.

9.2 De taal van dit document en van de betrekkingen tussen de partijen is het Frans.

9.3 Partijen zullen zich inspannen om geschillen die tussen hen mochten ontstaan met betrekking tot deze voorwaarden in der minne op te lossen.

 

10. CONTACT

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de Site, de diensten of de persoonsgegevens, kan de gebruiker contact opnemen met Groupe all op het volgende adres

Per post: 32 rue Thiers, 59370 Mons-en-Baroeul

Per telefoon : 03 28 36 28 36

Per e-mail : contact@groupeall.fr